Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komentovana_pravidla_pro_zakladani_kesi

Komentovaná pravidla pro schvalování keší a eventů

Zde naleznete podrobnější výklad a různá upřesnění ke schvalování a údržbě keší.

Tato komentovaná pravidla vycházeji z obecných a regionálních pravidel a byla vytvořena na základě interních doporučení Groundspeaku, dlouhodobých zkušeností s publikováním keší a s přihlédnutím ke stížnostem a připomínkám ochránců přírody, mysliveckých sdružení, lesních správ, majitelů lesů a pozemků a dalších dotčených subjektů. Komentovanou verzi pravidel jsme sepsali zejména proto, aby zakladatele věděli na co si dát při zakládání pozor a obsahují tudíž podrobnější vysvětlení. Tyto komentáře budeme časem doplňovat, dle toho na co budou nejčastější dotazy a kde budou největší nejasnosti. Pravidla byly projednány a odsouhlaseny všemi v tu chvíli aktivními reviewery ČR na společném setkání 19.-21.4.2013 na Pelestrově.

Pravidla jsou platná od 1.6.2013 a nemají přímý dopad na dříve schválené keše1. Mosty, lávky, technologická přemostění, produktovody

Nepovoluje se umístění keše na mostních konstrukcích, lávkách či technologických přemostěních a tzv. produktovodech, kde není oficiální chodník pro veřejnost a kde tedy kešer nemá co pohledávat.

Výjimkou může být keš na zábradlí mostu, pokud je v dosahu z chodníku pro veřejnost tak, aby kešer nemusel tento chodník opouštět (lézt po konstrukci mostu), nebo keš mimo mostní konstrukci, např. u paty mostního pilíře. Pokud je, či bude keš umístěná na mostě, je třeba důsledně dbát na to, aby schránka byla viditelně označená logem geocachingu nebo lépe, aby byla v průhledném provedení, aby nedocházelo k podezření, že se jedná o nástražný výbušný systém.


2. Dálnice a rychlostní silnice

Nepovoluje se umístění keše přímo na dálničním či silničním tělese, ať už je to vozovka, přemostění, propustky či svodidla a jiná místa v jeho těsné blízkosti.

Výjimkou může být například dálniční odpočívadlo nebo čerpací stanice. Podmínkou je místo bezpečného zastavení a parkování u keše, které je v souladu s pravidly silničního provozu.


3. Železnice a dráhy

Umístění keší v obvodu dráhy upravuje zákon č.266/1994 Sb., o drahách, ve kterém je vymezena ochrana dráhy.

Citace z § 4a, zákona č.266/1994 Sb.:

§ 4a Ochrana dráhy

 1. Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis1b) nestanoví jinak.
 2. Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou
  • a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,
  • b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
  • c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,
  • d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,
  • e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.

Nepovoluje se umístění keší na železničních mostech a propustcích pod tratí.

Nepovoluje se umístění keší na drážní zabezpečovací, komunikační a napájecí technologii, (návěstidla, přejezdová zabezpečovací zařízení, sloupy trakčního vedení apod.).

Výjimka může nastat, pokud jsou tato zařízení na veřejně přístupných místech. V žádném případě nesmí být keš umístěna tak, aby se na výše uvedená zařízení muselo lézt. Umístění keší tedy může být jen na místech, kam je veřejnosti vstup povolen. Keš musí být ukryta tak, aby kešer při odlovu neporušil vzdálenost uvedenou v § 4a


4. Kanalizační sítě

Nepovoluje se umístění keší do kanalizace. Kanalizační síť není veřejně přístupné místo, a tudíž tam nemá kešer co pohledávat. Umístění keše přímo v kanalizaci není vhodné ani z hlediska bezpečnostních, hygienických a zdravotních důvodů (nebezpečí infekce, možnost výskytu nedýchatelných či toxických plynů).


5. Komíny, vysílače, sloupy inženýrských sítí

Nepovoluje se umístění keší na komínech, vysílačích a provozovaných sloupech inženýrských sítí, pokud je nutné na ně lézt.

Výjimka může nastat u komínů a vysílačů, pokud má owner souhlas vlastníka, nebo je vlastník sám owner.


6. Zdi, zídky, chodníky a dlažby

Nepovoluje se umístění keše do jakýchkoliv rozebíratelných zdí a zídek.

Výjimka může nastat, pokud má owner souhlas vlastníka, nebo je vlastník sám owner.

Nepovoluje se umístění keše pod vydlážděný chodník či stezku, pokud je nutné dlažbu rozebírat.

Výjimka může nastat, pokud má owner souhlas vlastníka, nebo je vlastník sám owner.


7. Mateřské školy, základní školy a dětská hřiště

Nepovoluje se umístění keší na budovy a pozemky (zdi, zídky, ploty, brány a branky) mateřských a základních škol a v jejich těsné blízkosti.

Výjimka může nastat, pokud je takovéto umístění povoleno vedením školy a zároveň splňuje všechny ostatní pravidla pro zakládání keší.

Nepovoluje se umístění keší přímo na hřiště pro nejmenší děti a nedoporučuje se keše umísťovat ani v jejich těsné blízkosti.


8. Nemocnice

Umístění keše přímo v nemocnicích či nemocničních areálech je považováno za problematické a nedoporučuje se.

I zde však může existovat výjimka v podobě keše v nemocničním parku, případně tematické keše s vhodně provedeným umístěním. Každá takováto keš bude posuzována individuálně.


9. Vládní budovy, soudní budovy, věznice, budovy bezpečnostních složek, vojenské újezdy a objekty

Nepovoluje se umístění keší na vládní a soudní budovy, věznice, budovy bezpečnostních složek, vojenské objekty a v jejich těsné blízkosti.
Není povoleno umísťovat keše přímo ve vojenských újezdech.

V současnosti v České republice existuje 5 vojenských újezdů:

Výjimkou může být publikace keše v okrajových částech vojenských prostorů, které byly zpřístupněny veřejnosti pro volnočasové aktivity (pěší turistika, cykloturistika a sběr plodů) o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích. V listingu však musí být důrazné varování o přístupnosti keše.


10. Hřbitovy

Nepovoluje se umístění keše přímo na hřbitově či hrobě.

Výjimkou může být umístění keše u nějakého významného památníku, který se nachází v prostoru hřbitova. V tomto případě je potřeba mít povolení vlastníka památníku a správce hřbitova.


11. Chráněné oblasti (s omezeným pohybem a vstupem)

Nepovoluje se umístění keší v I. zónách NP, v NPR a dále potom v chráněnkách kde je vyhláškou omezený, nebo zakázaný pohyb osob (to mohou být např. některé PR, PP, NPP apod). Naskenované vyhlašovací předpisy lze najít na odkazu drusop.nature.cz

Výjimka může nastat pouze u keší schválených správcem této lokality. Je však třeba dodat písemné povolení s umístěním takovéto keše a dodržet veškeré požadavky na sezonní přístup apod.

Pokud je v dané oblasti povolen pohyb osob pouze po značených turistických cestách, keš musí být dosažitelná bez nutnosti vstupovat mimo cestu.

Doporučujeme nastudovat Pravidla pro cache v chráněných územích, která velmi dobře napsal Ondra Vítek z AOPK ČR.


12. Jeskyně

Příprava keše musí být předem konzultována s příslušným reviewerem, a to ještě před umístěním schránky.

Nepovoluje se umístění keše uvnitř jeskyně, která je zimovištěm netopýrů. Databáze Zde
Umístění keše uvnitř jeskyně, mimo případ uvedený výše, je možné pouze za předpokladu, že do jeskyně není zakázán vstup.


13. Keše s vysokou terénní obtížností

Za keše s vysokou terénní obtížností jsou považovány keše T4 až T5. U keší T5 může být vyžadován betatest, u keší T4 a T4,5 je betatest doporučován. Příprava těchto keší musí být předem konzultována s příslušným reviewerem, a to ještě před umístěním schránek.

Stromovky
Lezení na stromy za pomocí lezecké výbavy lze považovat za porušení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., kterým je zajištěna ochrana všech dřevin před poškozením a ničením (tedy i stromů, které nejsou vyhlášeny jako památné).

Citace z § 7, zákona č.114/1992 Sb.:
1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Na základě stížností ochránců přírody, lesníků (lesních správ) a vlastníků pozemků a lesů jsou revieweři ČR nuceni upravit podmínky pro zakládání T5 stromovek.
Při zakládání T5 stromovky je nutné splnit následující:
1. Strom se nesmí nacházet na soukromém pozemku, nebo v soukromém lese
2. Strom se z bezpečnostních důvodů nesmí nacházet poblíž veřejné komunikace, lesní cesty, značené turistické trasy apod. - doporučená vzdálenost je alespoň 50m
3. Doporučuje se vybrat bezpečný strom nejlépe v odlehlé části lesa
4. Keš musí být upevněna tak, aby ji šlo snadno a bez následků odstranit
5. Doporučuje se uvést v listingu metodiku lezení a bezpečnostní pokyny, nebo odkazy na ně

Výjimkou z výše uvedených podmínek jsou takové keše, u kterých owner doloží písemný souhlas správce nebo vlastníka lesa (pozemku, stromu) s umístěním keše.

RW je oprávněn požadovat písemný souhlas vlastníka lesa, nebo pozemku s umístěním keše.


14. Keše v polích a na pastvinách

Nepovoluje se keše umístěné uprostřed obdělávané zemědělské půdy bez příjezdové cesty či oficiální pěšiny. Důvod je prostý - ničení zemědělských plodin.

Neschvalují se keše, umístěné na ohrazených pastvinách.


15. Krmelce

Nepovoluje se umístění keší v nebo poblíž krmelců a jiných shromaždišť zvěře (napajedla). Doporučená vzdálenost umístění keše je alespoň 50 metrů od těchto objektů.


16. Série keší

Na základě stížností lesníků, mysliveckých sdružení a ochránců přírody musí být příprava jakékoliv série keší předem konzultována s příslušným reviewerem, a to ještě před rozmístěním schránek.

Výjimkou z výše uvedeného jsou série, u kterých doloží owner písemný souhlas vlastníka pozemku nebo správce lesa s umístěním série keší.
Keše těchto sérií by měly být uloženy poblíž lesních cest a pěšin.


17. Tradičky s klíčem

Keše, které obsahují fyzický zámek s klíčem (fyzickým nebo číselným) a které budou obsahovat informace o klíči přímo v těsné blízkosti uložení keše jsou schvalovány jako tradiční keše. Naopak jako mystery keše jsou nadále schvalovány takové keše, u kterých je pro získání klíče k otevření keše nutné získat informace z listingu keše nebo odjinud.


18. Zakopané keše

Podle doslovného překladu pravidel Groundspeaku keše nikdy nesní být „pohřbeny“ a to ani částečně. Není dovoleno kopat či jinak vytvořit díru v zemi při ukládání keše, jinými slovy keš se nesmí zakopat ani zasypat.

Výjimka může nastat pokud je schránka uložena do nějaké chráničky z kousku trubky o průměru max 20cm či prkýnek o velikosti max 20x20cm. Chránička však musí být uložena tak, aby její horní okraj byl nad úrovní okolního terénu a místo bylo jasně označené, nebo lehce identifikovatelné, aby při hledání skrýše nedocházelo k ničení okolního terénu nebo aby nedošlo ke zranění lidí či zvěře (při propadnutí).


19. Keše v komerčních prostorách

Nepovolují se keše v obchodech, restauracích, uvnitř benzinových pump a v obdobných komerčních prostorách!

Povoluje se umisťování keší v infocentrech měst, obcí a turisticky atraktivních cílech (rozhledny, ZOO).
Povoluje se umisťování keší v pokladnách muzeí, hradů, zámků a jiných kulturních památek.
Povoluje se umisťování keší v knihovnách za předpokladu, že autorem keše není speciálně zřízený nick zaměstnance knihovny.

To vše za předpokladu, že komunikace s obsluhou a personálem bude v co nejmenší míře. Pamatujte, že i zde plně platí pravidlo o kolizích.


20. Disablování keší

Disablování keší by mělo být omezeno jen na dobu nezbytně nutnou k údržbě keše. Pravidla uvádějí jako obvyklou dobu, období 4 týdnů. Pokud je keš disablovaná déle než 2 měsíce, následuje obvykle její archivace.

Výjimku mohou tvořit keše, kde existují pro delší disable závažné důvody (nemoc ownera, ochrana přírody) a to až po předchozí domluvě s reviewerem. Za typicky nedostatečný důvod pro disablovaní keše se považuje disablovaní keší na zimu (i zde však mohou být po domluvě uplatněny výjimky u lesních sérií, kdy je přihlédnuto k ochraně zvěře a regeneraci daného území nebo u keší se sezónním zákazem vstupu).


21. Eventy

Event musí být vždy organizován minimálně pro 15 účastníků.

Je možné omezit účast na určitý počet osob, nicméně pouze z důvodů kapacitních či organizačních, nelze tedy vytvořit např. event jen pro přátele.

Event musí mít vždy udané souřadnice konání a měl by se konat v místě publikovaných souřadnic. Listing musí obsahovat začátek i konec akce. Každý, kdo se dostaví na tyto souřadnice v době eventu, která je vymezena v listingu, má právo zalogovat Attended.
Dne 18.února 2015 je zavedena minimální doba trvání eventů a mega eventů.

 • Event musí trvat minimálně 30 minut.
 • Mega event musí trvat minimálně 4 hodiny.

Začátek a konec akce v listingu ovšem neznamená, že event musí trvat jen po tuto dobu. Event může trvat klidně několik dalších hodin, ale nesmí být ukončen dříve, než je uveden konečný čas v listingu. Nepovoluje se tedy tzv. Mystery event, kde je potřeba „vyluštit“ souřadnice setkání nebo startu.
Také logbook na eventu být nemusí. Pokud je na eventu logbook, owner může účastníky požádat o zalogování do logbooku, avšak nesmí k tomu nikoho nutit. Zalogování Attended si může nárokovat každý, kdo se jakýmkoli způsobem dostaví na souřadnice v době konání eventu.

Účast na eventu a jeho zalogování nesmí být ničím podmíněny.

Všechny úkoly a program eventu jsou dobrovolné a není tedy možné podmínit zalogování jakýmkoliv úkolem. Každý účastník eventu, který se na event dostaví, musí mít možnost zalogovat Attended

Event by neměl být publikován více než 3 měsíce před konáním.

Výjimka je možná u eventů rozsáhlejšího charakteru jako jsou např. náročné soutěžní akce, o kterých je nutné, aby měla komunita povědomí po dlouhou dobu.

Event by měl být publikován s dostatečným předstihem a je proto nutné, aby byl odeslán ke schválení nejméně 14 dnů před jeho konáním.

V listingu eventu smí být nabízen pouze prodej eventových trackovatelných předmětů.

Trackovatelnými předměty jsou myšleny pouze předměty, nesoucí trackovací číslo Groundspeaku. Jiné věci, např. eventová trička bez čísel, být nabízeny nesmí.

Difficulty (obtížnost) u eventu je pravidly stanovena na 1 hvězdu.
Terrain (terén) je nutné zadávat dle skutečné situace. T nesmí být uměle navyšováno za účelem zvýšení exkluzivity eventu.

Event nesmí být organizován za účelem hromadného odlovu, ani obnovy či údržby keší.

Výjimkou může být publikace keše, nebo i několika keší v rámci programu eventu.

Event nesmí být organizován jako zájezd.

Event je společenská událost a neměl by být typu „stavte se na pár minut jen pro bod“.

Event je společenská událost, která usnadňuje sociální aspekt geocachingu a velmi krátké, několika minutové akce, nenaplňují smysl eventu. Event by měl trvat dostatečně dlouho, aby byl naplněn jeho význam společenské události. Od 18.února 2015 je zavedena minimální doba trvání eventů 30 minut. Je to ovšem jen minimální doba, není to pravidlo, že event musí trvat 30 minut.
Nepovoluje se event typu soukromé akce, kde se mají kačeři zastavit jen pro bod. Viz GC38XVB

Event nesmí být provázán s necacherskou akcí.

Nepovoluje se event, který je organizován v rámci mudloakce. Event v rámci hudebního festivalu, turistického pochodu apod., tedy není možné publikovat.

Turistické eventy

Povolují se tzv. turistické eventy typu: „sejdeme se v daný čas na úvodních souřadnicích a provedeme turistický výšlap, splavení řeky apod“.
Každý takový event však bude posuzován individuálně, listing musí obsahovat čas začátku eventu a alespoň orientační čas konce eventu. Listing by měl obsahovat i trasu, po které se půjde. Nadále platí, že náplň eventu je dobrovolná a pro uznání logu kačerům bude stačit, když se dostaví v určený čas na souřadnice uvedené v listingu, případně se připojí kdekoliv po trase.

Celoroční eventy

Nepovolují se eventy, které spočívají v tom, že po prvním termínu jejich konání dojde toliko k disablování (a nikoliv archivování) listingu, následně je pouze upraveno datum a event je opět ve stejné podobě enablován pro „další kolo“. Typicky se jedná o hospodské eventy, které se v dané lokalitě konají v pravidelných periodách. Dosavadní již schválené eventy tohoto typu, publikované před březnem 2014, mohou ještě ve své podobě pokračovat až do konce roku 2014, nové však již publikovány nebudou.

Event spojený s dárcovstvím krve

Aby mohl být schválen event spojený s dárcovstvím krve, musí být splněny níže uvedené podmínky:

 • Darování krve nesmí být hlavní program eventu.
 • Event musí být založen např. na exkurzi v transfuzní stanici, přednášce nebo nějaké zdravotní osvětě.
 • Exkurze, přednáška či jiná osvěta musí trvat přiměřeně dlouhou dobu, 15 minut nestačí.
 • Darování krve musí být dobrovolné a eventu se může zúčastnit každý, tedy i ten, kdo nebude chtít krev darovat.
 • Referenční listing eventu spojeného s dárcovstvím krve je GC4A82H

Flash mob eventy

Webster’s New Millennium Dictionary of English definuje flash mob jako „skupinu lidí, kteří se organizují na internetu a rychle se shromažďují na veřejných místech, udělají něco bizarního a zmizí. viz Flash mob. Pokud to splňuje tento typ eventu, nic nebrání jeho publikaci.

Od 18. 2. 2015 platí pro eventy podmínka minimální délky 30 minut. Platí to i pro FM eventy, kde je možno tuto podmínku dodržet setkáním před nebo po FM akci.

Flash mob může trvat jen několik minut, ale jeho definici rozhodně nesplňuje návštěva eventu v zelených tričkách nebo růžových čepicích s tím, že se udělá za 5 minut společné foto na náměstí. Ovšem něco jiného už by bylo, kdyby se účastníci sešli např. v kostýmech vodníků.

Řetězení eventů

Eventy s různými prvky, sled eventů nebo eventy poblíž stejného místa organizované pro stejnou cílovou skupinu by měly být publikovány jako jedna akce. Pro různá místa či aktivity mohou být do listingu zadány další waypointy.

22. CITO

Cache In Trash Out eventy jsou akce, kdy se kešeři snaží pomáhat životnímu prostředí. CITO tedy není dnes již pouze jen klasické uklízení odpadků, za CITO lze považovat rovněž např. sázení stromků, odstraňování náletových dřevin, opravy hradních zdí, natírání laviček, úklid po povodních a další obecně prospěšné akce.
Dne 18.února 2015 je zavedena doba trvání CITO na minimálně 1 hodinu.

CITO může být provázáno s nekešerskou akcí

CITA jsou výjimkou z pravidel o zákazu provázanosti s nekešerskou akcí. Vzájemná podpora kešerské a nekešerské komunity je proto ze strany Groundspeaku podporována, především s ohledem na vylepšování obrazu Geocachingu. Pokud jsou pořádána jako součást jiné, větší nekešerské akce, vždy musí mít vymezenu svou část pro geocaching.
Je možné organizovat CITA ve spolupráci s organizacemi, které vlastní veřejnosti přístupné národní kulturní památky (pevnosti, hrady, zámky), dále pak ve spolupráci se ZOO, botanickými zahradami apod. V těchto případech je ale nutné vše předem konzultovat s reviewerem.

Provázání CITA s jiným eventem

CITO může předcházet nebo následovat po jiném eventu, obecná pravidla pro zákaz řetězení eventů se zde neuplatní, jelikož CITO a event mají jiné cíle a jinou náplň. Není však možné zorganizovat CITO, jehož náplní by byl toliko úklid po předchozím a nebo příprava na nadcházející event - úklid po eventu je totiž vždy starostí organizátora eventu a nelze tedy za tímto účelem publikovat CITO. Příkladem schválitelné kombinace CITA a eventu budiž CITO spočívající v úklidu nějakého prostoru a následný event spočívající v setkání účastníků (nejen) CITA v nedaleké restauraci.

Důraz na obecné blaho

CITO by mělo vždy sloužit obecnému blahu. Není rozhodné, jakého druhu tato pomoc ze strany kešerů bude, mělo by však jít vždy o pomoc nijak nespecifikované skupině osob. Jinak řečeno, nebude publikováno CITO, kde bude výsledek pomoci sloužit pouze jedné či několika osobám.


23. Challenge keše

Pozor: Od 21. dubna 2015, platí jednoroční moratorium na publikaci všech nových „challenge keší“. Nelze publikovat ani challenge keše s volitelnými podmínkami. Více informací nakeznete zde.

Co je to Challenge keš?

Challenge keš vyžaduje, aby kešeři před zalogováním keše splnili nějaký úkol, nebo sérii úkolů spojených s geocachingem. Úkoly spojené s waymarkingem, benchmarkingem a wherigo také splňují podmínky pro vytvoření Challenge keše, zvyšování kvalifikace nebo úkoly spojené s geocachingem jsou považované za jakýsi základ Challenge keše. Challenge keš nesmí být postavena na ALRs (Následné požadavky na logování). Challenge keše se mohou lišit co do rozsahu a formátu. Všechny výzvy však musí být kladné a musí vyžadovat, aby bylo něco splněno. Majitelé Challenge keší musí prokázat, že je pro splnění výzvy dostatek dostupných keší, aby mohlo dojít k naplnění výzvy ve chvíli publikace. Revieweři mohou požádat ownery, aby dokázali, že už dříve splnili požadavek výzvy a nebo, že značný počet kešerů bude schopný téhož.

Jak se dozvíte, kdy byly splněny požadavky Challenge keše?

Owneři keše musí vždy zvážit, jak budou řádně dokládat prohlášení, že byly splněny požadavky dané keše. Ověření splnění požadavků je zásadní věc pro Challenge keš. Kritéria výzvy na stránce keše musí reflektovat tuto úvahu a musí být ověřitelné prostřednictvím informací na webu Geocaching.com. Challenge keše spoléhající se ohledně kontroly výhradně na software třetí osoby, nebudou publikované. Owneři zároveň musí kešery ujistit, že si sami kešeři mohou ověřit splnění požadavků keše, aniž by bylo ohroženo jejich soukromí. Owneři Challenge keše mohou být požádáni, aby nastínili dlouhodobý plán, jak bude keš udržovaná.

Co dělá z Challenge keše přijatelnou?

Challenge keš musí být být dosažitelná pro rozumný počet kešerů a výzva musí být zajímavá. Challenge keš nesmí vylučovat žádnou specifickou skupinu kešerů. Je-li kešer nucen změnit svůj styl lovení či zvyky, jako např. že se musí vyhnout určitému typu keše, aby dosáhl určitého procenta či průměru, keš nebude publikovaná. Požadavky pro splnění výzvy by měly být stručné a snadno vysvětlitelné, splnitelné a zaznamenatelné. Dlouhý seznam „pravidel“ může být dostatečným důvodem pro to, aby keš nebyla publikovaná.

Dodatečné body ke zvážení při tvorbě Challenge keše:

 1. Challenge keš musí obsahovat slovo „Challenge“ ve svém názvu.
 2. Challenge keše patří mezi mystery keše.
 3. Challenge keš se musí vyhnout přehnaným omezením. Obzvláště těmto:
 • Challenge keše založené na specifickém seznamu keší, jako např. keše umístěné konkrétním člověkem či skupinou nebudou publikované.
 • Challenge keše nemohou obsahovat omezení založené na datu nalezení; keše nalezené před datem publikace Challenge keše se mohou započítávat do dosažené výzvy.
 • Challenge keše musí být dosažitelné v kdykoliv, když je keš aktivní. Challenge keš, která vyžaduje např. „100 multin nalezených v roce 2011“ nebude publikovaná, protože není přístupná pro nové hráče.
 • Challenge keš založená na neschopnosti, jako např. DNF, nebude publikovaná.
 • Kešer by neměl vzdát hledání ostatních keší, aby dosáhl požadavků pro získání Challenge keše. Tvrdit, že „10% vašeho nálezu má potřebu být „Attended Logs“ by vyžadovalo, aby kešer přestal nalézat ostatní typy keší a mohlo by ovlivnit celkovou zábavu plynoucí z této hry.
 • Challenge keše nesmí vyžadovat publikaci nové keše nebo waymarku jakožto kritéria výzvy; Challenge keše musí být dosažitelné i těmi, kdo nevlastní keše či waymarky.
 • Challenge keše nesmí po kešerech vyžadovat, aby logovali keše, které jsou disablované nebo archivované.
 • Challenge keš by měla řešit jen osobní výzvy a ne vítěze soutěže. Např. Challenge keš založená na FTFkách je soutěž mezi kešery a proto nebude publikovaná.
 • Challenge keš musí být dosažitelná bez potřeby psát email ownerovi. Schránka by měla být uložena na úvodních souřadnicích nebo musí být v listingu způsob, jak je vypočítat, jsou-li zašifrované.
 • Je-li Challenge keš předložena v rámci oblasti, kde už je podobná keš, bude potřebovat unikátní seznam kritérií pro její získání (keše, waymarky atd.).
 • Kešeři mohou kdykoli Challenge keš navštívit a zapsat se do fyzického logbooku i bez splnění výzvy. Ovšem zalogovat ji online jako nalezenou mohou až po splnění výzvy.

Doplňující informace v návaznosti na schvalování některých challenge keší

 • Za specifický seznam se nepovažuje takový seznam keší, který se mění a nad kterým nemá kontrolu owner Challenge keše.
 • Challenge keš s výzvou týkající se získávání bodů oblíbenosti (FP) nebude publikovaná. Challenge keš musí být dosažitelná i lidem, kteří nemají založenu vlastní keš.
 • Challenge keš s výzvou týkající se nalezení Lab keší nebude publikovaná. Laboratorní keše jsou dočasné a jejich dostupnost je obvykle omezena na kešery, kteří se účastní Mega-Eventů. Není zde splněna podmínka, že Challenge keše musí být dosažitelné kdykoliv, když je keš aktivní.
 • Použití externích webových stránek pro ověření Challenge keše je možné za předpokladu, že owner doloží způsob ověření splnění výzvy na geocaching.com, a to bez ohledu na náročnost tohoto ověření.

Citace z Geocaching.com - Guidelines: Vemte na vědomí, že ve schvalování keší neexistují precedenty.

Keš sice může splňovat požadavky pro zveřejnění na webu, ale reviewer může vidět další problémy, které nejsou ve výše uvedených pokynech, a kterých si owner keše nemusí všimnout, nebo je vnímat. Reviewer tak po ownerovi může požadovat, aby tyto problémy vyřešil a keš upravil.

Poznámka: Challenge keše publikované před upravením pravidel 3/12/12 nepotřebují splňovat současná pravidla.


24. Keše využívající moderní technologie

Keše využívající bezdrátové technologie Chirp, NFC, Bluethoot, WiFi, FM apod.

 • každá cache, u které je použita některá bezdrátová technolgie, musí mít atribut „wireless beacon“
 • umístění vysílače musí být v systému označeno jako fyzický waypoint
 • typ keše je většinou mystery (to v případě, že daná technologie je jediná cesta k nalezení. Pokud existuje i alternativa jak nalézt keš bez těchto technolgií, pak může být keš i jiného odpovídajícího typu.)

QR kódy nebo jiné čarové kódy

 • QR kódy jsou umožněny. Označují se jako fyzické waypointy. Pro jejich nalezení je potřeba speciální aplikace tzv. čtečka. V listingu se ovšem nesmí uvádět konkrétní doporučené programy.
 • Munzee štítky povoleny nejsou a nesmí být součásti keše!

USB Flash disky, SIM, Datové karty

 • použítí těchto technologií je zakázáno, protože hrozí poškození elektronických zařízení nebo jejich zavirování.

Stahování souborů

 • stahovat lze pouze datové soubory jako audio, video, obrázky, textové soubory, pdf
 • nelze vyžadovat stažení jakýchkoliv spustitelných programů!
 • spuštění flash animací je povoleno
komentovana_pravidla_pro_zakladani_kesi.txt · Poslední úprava: 09/05/2016 18:46 autor: Tobias Reviewer