Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komentovana_pravidla_pro_zakladani_kesi

Komentovaná pravidla pro schvalování keší a eventů

Zde naleznete podrobnější výklad a různá upřesnění ke schvalování a údržbě keší.

Tato komentovaná pravidla vycházeji z obecných a regionálních pravidel a byla vytvořena na základě interních doporučení Groundspeaku, dlouhodobých zkušeností s publikováním keší a s přihlédnutím ke stížnostem a připomínkám ochránců přírody, mysliveckých sdružení, lesních správ, majitelů lesů a pozemků a dalších dotčených subjektů. Komentovanou verzi pravidel jsme sepsali zejména proto, aby zakladatele věděli na co si dát při zakládání pozor a obsahují tudíž podrobnější vysvětlení. Tyto komentáře budeme časem doplňovat, dle toho na co budou nejčastější dotazy a kde budou největší nejasnosti. Pravidla byla projednána a odsouhlasena všemi aktivními reviewery ČR na pravidelných společných setkáních.

Platná pravidla nemají přímý dopad na dříve schválené keše1. Mosty, lávky, technologická přemostění, produktovody

Nepovoluje se umístění keše na mostních konstrukcích, lávkách či technologických přemostěních a tzv. produktovodech, kde není oficiální chodník pro veřejnost a kde tedy kešer nemá co pohledávat.

Výjimkou může být keš na zábradlí mostu, pokud je v dosahu z chodníku pro veřejnost tak, aby kešer nemusel tento chodník opouštět (lézt po konstrukci mostu), nebo keš mimo mostní konstrukci, např. u paty mostního pilíře. Pokud je, či bude keš umístěná na mostě, je třeba důsledně dbát na to, aby schránka byla viditelně označená logem geocachingu nebo lépe, aby byla v průhledném provedení, aby nedocházelo k podezření, že se jedná o nástražný výbušný systém.


2. Dálnice a rychlostní silnice

Nepovoluje se umístění keše přímo na dálničním či silničním tělese, ať už je to vozovka, přemostění, propustky či svodidla a jiná místa v jeho těsné blízkosti.

Výjimkou může být například dálniční odpočívadlo nebo čerpací stanice. Podmínkou je místo bezpečného zastavení a parkování u keše, které je v souladu s pravidly silničního provozu.


3. Železnice a dráhy

Umístění keší v obvodu dráhy upravuje zákon č.266/1994 Sb., o drahách, ve kterém je vymezena ochrana dráhy. Nepovoluje se umístění keší na železničních mostech a propustcích pod tratí.

Nepovoluje se umístění keší na drážní zabezpečovací, komunikační a napájecí technologii, (návěstidla, přejezdová zabezpečovací zařízení, sloupy trakčního vedení apod.) a ne blíže než 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.

Výjimka může nastat, pokud jsou tato zařízení na veřejně přístupných místech. V žádném případě nesmí být keš umístěna tak, aby se na výše uvedená zařízení muselo lézt. Umístění keší tedy může být jen na místech, kam je veřejnosti vstup povolen.


4. Kanalizační sítě

Nepovoluje se umístění keší do kanalizace. Kanalizační síť není veřejně přístupné místo, a tudíž tam nemá kešer co pohledávat. Umístění keše přímo v kanalizaci není vhodné ani z hlediska bezpečnostních, hygienických a zdravotních důvodů (nebezpečí infekce, možnost výskytu nedýchatelných či toxických plynů).


5. Komíny, vysílače, sloupy inženýrských sítí

Nepovoluje se umístění keší na komínech, vysílačích a provozovaných sloupech inženýrských sítí, pokud je nutné na ně lézt.

Výjimka může nastat u komínů a vysílačů, pokud má owner souhlas vlastníka, nebo je vlastník sám owner.


6. Zdi, zídky, chodníky a dlažby

Nepovoluje se umístění keše do jakýchkoliv rozebíratelných zdí a zídek.

Výjimka může nastat, pokud má owner souhlas vlastníka, nebo je vlastník sám owner.

Nepovoluje se umístění keše pod vydlážděný chodník či stezku, pokud je nutné dlažbu rozebírat.

Výjimka může nastat, pokud má owner souhlas vlastníka, nebo je vlastník sám owner.


7. Mateřské školy, základní školy a dětská hřiště

Nepovoluje se umístění keší na budovy a pozemky (zdi, zídky, ploty, brány a branky) mateřských a základních škol a v jejich těsné blízkosti.

Výjimka může nastat, pokud je takovéto umístění povoleno vedením školy a zároveň splňuje všechny ostatní pravidla pro zakládání keší.

Nepovoluje se umístění keší přímo na hřiště pro nejmenší děti a nedoporučuje se keše umísťovat ani v jejich těsné blízkosti.


8. Nemocnice

Umístění keše přímo v nemocnicích či nemocničních areálech je považováno za problematické a nedoporučuje se.

I zde však může existovat výjimka v podobě keše v nemocničním parku, případně tematické keše s vhodně provedeným umístěním. Každá takováto keš bude posuzována individuálně.


9. Vládní budovy, soudní budovy, věznice, budovy bezpečnostních složek, vojenské újezdy a objekty

Nepovoluje se umístění keší na vládní a soudní budovy, věznice, budovy bezpečnostních složek, vojenské objekty a v jejich těsné blízkosti.
Není povoleno umísťovat keše přímo ve vojenských újezdech.

V současnosti v České republice existuje 5 vojenských újezdů:

Výjimkou může být publikace keše v okrajových částech vojenských prostorů, které byly zpřístupněny veřejnosti pro volnočasové aktivity (pěší turistika, cykloturistika a sběr plodů) o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích. V listingu však musí být důrazné varování o přístupnosti keše.


10. Hřbitovy

Nepovoluje se umístění keše nebo fyzických indicií přímo na hřbitově či hrobě.

Výjimkou může být umístění keše u nějakého významného památníku, který se nachází v prostoru hřbitova. V tomto případě je potřeba mít povolení vlastníka památníku a správce hřbitova.


11. Chráněné oblasti (s omezeným pohybem a vstupem)

Nepovoluje se umístění keší v I. zónách NP, v NPR a dále potom v chráněnkách kde je vyhláškou omezený, nebo zakázaný pohyb osob (to mohou být např. některé PR, PP, NPP apod). Naskenované vyhlašovací předpisy lze najít na odkazu drusop.nature.cz

Výjimka může nastat pouze u keší schválených správcem této lokality. Je však třeba dodat písemné povolení s umístěním takovéto keše a dodržet veškeré požadavky na sezonní přístup apod.

Pokud je v dané oblasti povolen pohyb osob pouze po značených turistických cestách, keš musí být dosažitelná bez nutnosti vstupovat mimo cestu.

Doporučujeme nastudovat Pravidla pro cache v chráněných územích, která velmi dobře napsal Ondra Vítek z AOPK ČR.


12. Jeskyně

Příprava keše musí být předem konzultována s příslušným reviewerem, a to ještě před umístěním schránky.

Nepovoluje se umístění keše uvnitř jeskyně, která je zimovištěm netopýrů. Databáze Zde
Umístění keše uvnitř jeskyně, mimo případ uvedený výše, je možné pouze za předpokladu, že do jeskyně není zakázán vstup.


13. Keše s vysokou terénní obtížností

Za keše s vysokou terénní obtížností jsou považovány keše T4 až T5. Příprava těchto keší by měla být předem konzultována s příslušným reviewerem, a to ještě před umístěním schránek.

Stromovky

Při zakládání T4 - T5 stromovky je nutné splnit následující:
1. Strom se nesmí nacházet na soukromém pozemku, nebo v soukromém lese
2. Strom se z bezpečnostních důvodů nesmí nacházet poblíž veřejné komunikace, lesní cesty, značené turistické trasy apod. - doporučená vzdálenost je 50 m
3. Doporučuje se vybrat bezpečný strom nejlépe v odlehlé části lesa
4. Příklady nevhodných stromů: borovice, topol, ořech, bříza
5. Keš musí být upevněna tak, aby ji šlo snadno a bez následků odstranit
6. Doporučuje se uvést v listingu metodiku lezení a bezpečnostní pokyny, nebo odkazy na ně

Výjimkou z výše uvedených podmínek jsou takové keše, u kterých owner doloží písemný souhlas správce nebo vlastníka lesa (pozemku, stromu) s umístěním keše.

RW je oprávněn požadovat písemný souhlas vlastníka lesa, nebo pozemku s umístěním keše.


14. Keše v polích a na pastvinách

Nepovoluje se keše umístěné uprostřed obdělávané zemědělské půdy bez příjezdové cesty či oficiální pěšiny. Důvod je prostý - ničení zemědělských plodin.

Neschvalují se keše, umístěné na ohrazených pastvinách.


15. Krmelce

Nepovoluje se umístění keší v nebo poblíž krmelců a jiných shromaždišť zvěře (napajedla). Doporučená vzdálenost umístění keše je alespoň 50 metrů od těchto objektů.


16. Série keší

Příprava série keší by měla být předem konzultována s příslušným reviewerem, a to ještě před rozmístěním schránek.

Keše těchto sérií by měly být uloženy poblíž lesních cest a pěšin.


17. Tradičky s klíčem

Keše, které obsahují fyzický zámek s klíčem (fyzickým nebo číselným) a které budou obsahovat informace o klíči přímo v těsné blízkosti uložení keše jsou schvalovány jako tradiční keše. Naopak jako mystery keše jsou nadále schvalovány takové keše, u kterých je pro získání klíče k otevření keše nutné získat informace z listingu keše nebo odjinud.


18. Zakopané keše

Podle doslovného překladu pravidel Geocachingu keše nikdy nesmí být „pohřbeny“ a to ani částečně. Není dovoleno kopat či jinak vytvořit díru v zemi při ukládání keše, jinými slovy keš se nesmí zakopat ani zasypat.

Výjimka může nastat pokud je schránka uložena do nějaké chráničky z kousku trubky o průměru max 20cm či prkýnek o velikosti max 20x20cm. Chránička však musí být uložena tak, aby její horní okraj byl nad úrovní okolního terénu a místo bylo jasně označené, nebo lehce identifikovatelné (např. něco pevně připevněného k víčku), aby při hledání skrýše nedocházelo k ničení okolního terénu nebo aby nedošlo ke zranění lidí či zvěře (při propadnutí).


19. Keše v komerčních prostorách a budovách

Nepovolují se keše v obchodech, restauracích, uvnitř benzinových pump a v obdobných komerčních prostorách!

Povoluje se umisťování keší v infocentrech měst, obcí a turisticky atraktivních cílech (rozhledny, ZOO).
Povoluje se umisťování keší v pokladnách muzeí, hradů, zámků a jiných kulturních památek.
Povoluje se umisťování keší v knihovnách

To vše za předpokladu, že splňují všechy ostatní pravidla pro keše v budovách. Pamatujte, že i zde plně platí pravidlo o kolizích.

Pravidla pro keše v budovách:

 • Owner musí mít povolení od majitele nebo provozovatele budovy
 • Hráč musí být schopen nalézt keš bez komunikace s personálem
 • Keš nesmí mít komerční charakter.
 • Keš nemůže být tradička (musí mít waypoint nebo finálku mimo budovu, viz další bod)
 • Keš musí splňovat podmínku dostatečného použití GPS

20. Disablování keší

Disablování keší by mělo být omezeno jen na dobu nezbytně nutnou k údržbě keše. Pravidla uvádějí jako obvyklou dobu, období 4 týdnů. Pokud je keš disablovaná déle než 2 měsíce, následuje obvykle její archivace.

Výjimku mohou tvořit keše, kde existují pro delší disable závažné důvody (nemoc ownera, ochrana přírody) a to až po předchozí domluvě s reviewerem. Za typicky nedostatečný důvod pro disablovaní keše se považuje disablovaní keší na zimu (i zde však mohou být po domluvě uplatněny výjimky u lesních sérií, kdy je přihlédnuto k ochraně zvěře a regeneraci daného území nebo u keší se sezónním zákazem vstupu).


21. Eventy

Event musí být vždy organizován minimálně pro 15 účastníků.

Je možné omezit účast na určitý počet osob, nicméně pouze z důvodů kapacitních či organizačních, nelze tedy vytvořit např. event jen pro přátele.

Event musí mít vždy udané souřadnice konání a měl by se konat v místě publikovaných souřadnic. Každý, kdo se dostaví na tyto souřadnice v době eventu, která je vymezena v listingu, má právo zalogovat Attended.
Dne 18.února 2015 je zavedena minimální doba trvání eventů a mega eventů.

 • Event musí trvat minimálně 30 minut.
 • Mega event musí trvat minimálně 4 hodiny.

Začátek a konec akce v listingu ovšem neznamená, že event musí trvat jen po tuto dobu. Event může trvat klidně několik dalších hodin, ale nesmí být ukončen dříve, než je uveden konečný čas v listingu. Nepovoluje se tedy tzv. Mystery event, kde je potřeba „vyluštit“ souřadnice setkání nebo startu.
Také logbook na eventu být nemusí. Pokud je na eventu logbook, owner může účastníky požádat o zalogování do logbooku, avšak nesmí k tomu nikoho nutit. Zalogování Attended si může nárokovat každý, kdo se jakýmkoli způsobem dostaví na souřadnice v době konání eventu.

Účast na eventu a jeho zalogování nesmí být ničím podmíněny.

Všechny úkoly a program eventu jsou dobrovolné a není tedy možné podmínit zalogování jakýmkoliv úkolem. Každý účastník eventu, který se na event dostaví, musí mít možnost zalogovat Attended

Event by neměl být publikován více než 3 měsíce před konáním.

Výjimka je možná u eventů rozsáhlejšího charakteru jako jsou např. náročné soutěžní akce, o kterých je nutné, aby měla komunita povědomí po dlouhou dobu.

Event by měl být publikován s dostatečným předstihem a je proto nutné, aby byl odeslán ke schválení nejméně 14 dnů před jeho konáním.

V listingu eventu smí být nabízen pouze prodej eventových trackovatelných předmětů.

Trackovatelnými předměty jsou myšleny pouze předměty, nesoucí trackovací číslo Groundspeaku. Jiné věci, např. eventová trička bez čísel, být nabízeny nesmí.

Difficulty (obtížnost) u eventu je pravidly stanovena na 1 hvězdu.
Terrain (terén) je nutné zadávat dle skutečné situace. T nesmí být uměle navyšováno za účelem zvýšení exkluzivity eventu.

Event nesmí být organizován za účelem hromadného odlovu, ani obnovy či údržby keší.

Výjimkou může být publikace keše, nebo i několika keší v rámci programu eventu.

Event nesmí být organizován jako zájezd.

Event nesmí být provázán s mudloakcí.

Nepovoluje se event, který je organizován v rámci mudloakce. Event v rámci hudebního festivalu, turistického pochodu apod., tedy není možné publikovat.

Celoroční eventy

Nepovolují se eventy, které spočívají v tom, že po prvním termínu jejich konání dojde toliko k disablování (a nikoliv archivování) listingu, následně je pouze upraveno datum a event je opět ve stejné podobě enablován pro „další kolo“. Typicky se jedná o hospodské eventy, které se v dané lokalitě konají v pravidelných periodách.

Event spojený s dárcovstvím krve

Aby mohl být schválen event spojený s dárcovstvím krve, musí být splněny níže uvedené podmínky:

 • Darování krve nesmí být hlavní program eventu, ale musí to být dobrovolná aktivita po eventu.
 • Event musí být založen např. na exkurzi v transfuzní stanici, přednášce nebo nějaké zdravotní osvětě.
 • Event (exkurze, přednáška či jiná osvěta) musí trvat minimálně 30 minut.
 • Darování krve po eventu musí být dobrovolné a eventu se může zúčastnit každý, tedy i ten, kdo nebude chtít krev darovat.
 • Referenční listing eventu spojeného s dárcovstvím krve je GC4A82H

Řetězení eventů

Eventy s různými prvky, sled eventů nebo eventy poblíž stejného místa organizované pro stejnou cílovou skupinu by měly být publikovány jako jedna akce. Pro různá místa či aktivity mohou být do listingu zadány další waypointy.

V současné době nám systém začíná hlídat kolize a momentálně je to nastaveno na 10km a 3hodiny. Je ale možné, že se tyto pravidla na kolize budou ještě upřesňovat.

22. CITO

Cache In Trash Out eventy jsou akce, kdy se kešeři snaží pomáhat životnímu prostředí. CITO tedy není dnes již pouze jen klasické uklízení odpadků, za CITO lze považovat rovněž např. sázení stromků, odstraňování náletových dřevin, opravy hradních zdí, natírání laviček, úklid po povodních a další obecně prospěšné akce.
Dne 18.února 2015 je zavedena doba trvání CITO na minimálně 1 hodinu.

CITO může být provázáno s nekešerskou akcí

CITA jsou výjimkou z pravidel o zákazu provázanosti s nekešerskou akcí. Vzájemná podpora kešerské a nekešerské komunity je proto ze strany Groundspeaku podporována, především s ohledem na vylepšování obrazu Geocachingu. Pokud jsou pořádána jako součást jiné, větší nekešerské akce, vždy musí mít vymezenu svou část pro geocaching.
Je možné organizovat CITA ve spolupráci s organizacemi, které vlastní veřejnosti přístupné národní kulturní památky (pevnosti, hrady, zámky), dále pak ve spolupráci se ZOO, botanickými zahradami apod. V těchto případech je ale nutné vše předem konzultovat s reviewerem.

Provázání CITA s jiným eventem

CITO může předcházet nebo následovat po jiném eventu, obecná pravidla pro zákaz řetězení eventů se zde neuplatní, jelikož CITO a event mají jiné cíle a jinou náplň. Není však možné zorganizovat CITO, jehož náplní by byl toliko úklid po předchozím a nebo příprava na nadcházející event - úklid po eventu je totiž vždy starostí organizátora eventu a nelze tedy za tímto účelem publikovat CITO. Pokud chcete před nebo po CITU uspořádat event, musí být CITO hlavní akcí. Příkladem schválitelné kombinace CITA a eventu budiž CITO spočívající v úklidu nějakého prostoru a následný event spočívající v setkání účastníků (nejen) CITA v nedaleké restauraci.

Důraz na obecné blaho

CITO by mělo vždy sloužit obecnému blahu. Není rozhodné, jakého druhu tato pomoc ze strany kešerů bude, mělo by však jít vždy o pomoc nijak nespecifikované skupině osob. Jinak řečeno, nebude publikováno CITO, kde bude výsledek pomoci sloužit pouze jedné či několika osobám.


23. Challenge keše (aktuální po změně pravidel k 21.4.2017)

Co je to Challenge keš?

Challenge keš (keš s výzvou) vyžaduje nalezení fyzické schránky a splnění podmínky (úkolu) v podobě nálezu několika jiných keší, definovaných ownerem Challenge. Challenge keše mají povzbudit kešery k dosažení dalších cílů zábavným způsobem. Příklady challenge keší: najít keš každý den kalendářního roku, nebo najít jednu keš každé kombinace D/T (Obtížnost/Terén).

Challenge keš nesmí být postavena na ALRs (Následné požadavky na logování).

Požadavky pro Challenge keše?

 1. Challenge keš musí být typu mystery a název musí obsahovat anglické slovo „Challenge“.
 2. Listingy Challenge keší musí obsahovat odkaz na webový checker - kontrolu splnění Challenge. V současnosti je jediným, Groundspeakem schváleným serverem pro checker PROJECT-GC.
 3. Schránka musí být umístěna buď na úvodních souřadnicích, nebo na viditelném waypointu typu final location. Fyzickou keš musí být možné najít bez nutnosti kontaktování ownera.
 4. Kritéria Challenge keší musí vycházet z informací široce dostupných na stránkách www.geocaching.com, např. statistiky, umístění keší, typů keší, atributů, suvenýrů, atd., a musí být na stránkách www.geocaching.com také ověřitelná. Owneři Challenge keší musí dokázat existenci dostečně velkého množství kvalifikovaných keší, aby bylo možné Challenge splnit v čase její publikace.
 5. Kritéria Challenge keší musí být pozitivní a dosažitelná. Nesmí být negativní, např. založená na DNF. Kritéria by měla být jednoduchá, snadno vysvětlitelná, sledovatelná a dokumentovatelná. Dlouhý seznam pravidel a omezení může znemožnit publikaci Challenge. Challenge keš musí být dosažitelná přiměřenému počtu kešerů. Reviewer může požadovat seznam kešerů z oblasti Challenge, kteří mají Challenge splněnu již v době publikace.
 6. Owneři Challenge keší musí prokázat, že si sami kešeři mohou ověřit splnění požadavků Challenge, aniž by bylo ohroženo jejich soukromí. Owneři Challenge keší musí prokázat, že sami splnili danou Challenge.
 7. Kešeři mohou kdykoli Challenge keš navštívit a zapsat se do fyzického logbooku i bez splnění výzvy. Ovšem zalogovat ji online jako nalezenou mohou až po splnění výzvy.

Co dělá z Challenge keše přijatelnou?

8. Dosažitelnost

 • Přijatelné - Challenge keše musí být kdykoli dosažitelné.
 • Nepřijatelné - Vyžadovat naléz kešky v dřívějších letech - není to dosažitelné pro nováčky. Vyloučení některých kešerů z libovolného důvodu.

9. Časové omezení

 • Přijatelné - Něpřetržitá řada nálezů, minimálně jeden nález denně, po dobu max 365 dnů.
 • Nepřijatelné - Časově omezené podmínky, např. 50 za den, 500 za týden atd. Nepřetržitá řada nálezů, minimálně jeden nález denně, po dobu přesahující 365 dnů. Tato nepřetržitá řada nálezů „Streak“ nesmí být dále zpřísňován (např. nálezy podle D/T, názvu keše apod.)

10. Zdroj kritérií

 • Přijatelné - Kritéria Challenge keší musí pocházet z informací široce dostupných na stránkách www.geocaching.com a musí být na stránkách www.geocaching.com také ověřitelná. Kritéria Challenge keší musí být založena na keších s logy: Found it!, Attended, Webcam Photo Taken. Kritéria Challenge keší musí být založena na typu logu, ne na obsahu logu.
 • Nepřijatelné - Kritéria nesmí být založena na trackables, Benchmarkingu a Waymarkingu, nebo na nálezech Lab keší. Dále nesmí být založena na: názvech keší, jménech vlastníků, GC kódech, nebo obsahu textu listingů. Challenge musí být dosažitelná bez nutnosti vlastnit keš. Kritéria nesmí být založena na logování keší disablovaných nebo archivovaných. Kritéria také nesmí být založená na geografických územích jiných než státy, země/provincie, kraje (nebo jejich ekvivalent). Např. uživatelem definované polygony na mapě, zeměpisná délka/šířka, rádius, atd. jsou nepřípustné.

11. Specifické seznamy

 • Přijatelné - Challenge na základě nalezení keší s 15 body oblíbenosti (FP) mohou být publikovány, protože informace pochází z Geocaching.com.
 • Nepřijatelné - Challenge založená na prvcích, které má pod kontrolou pouze owner Challenge není přijatelná. Příklady: mé oblíbené, mé kešky, kešky určitého ownera, nebo určité skupiny.

12. Všechny, nebo procenta keší

 • Přijatelné - Nalezení přiměřených počtů keší v blíže určené oblasti, např. nějaké rozumné množství EarthCaches ve Francii, bude publikovatelné.
 • Nepřijatelné - Nalezení všech, nebo jakéhokoliv procenta keší, nebo typů keší, hodnocení, nebo jiné podobné hodnoty v blíže určené oblasti, např. 80% EarthCache ve Francii, není publikovatelné.

13. Datum nálezu

 • Přijatelné - Keše nalezené před publikací Challenge, se mohou započítávat do splnění dané Challenge.
 • Nepřijatelné - Jakékoli omezení založené na datu nálezu keší není dovoleno.

14. Pozitivní kritéria

 • Přijatelné - Kritéria Challenge musí být kladné, musí vyžadovat, že má být dosaženo cíle.
 • Nepřijatelné - Kritéria založená na nenalezení keší, na způsobu odlovu, který kešery nějak limituje, omezuje, případně postihuje. Např. Challenge, které požadují poměry v nálezech (10% nálezů musí být Attended logy), Challenge, které požadují nalezení pouze nějakého určeného typu keší po nějakou dobu (po sobě nalezených 100 mystery keší) apod. Kritéria nesmí vyzývat k soutěži, např. Challenge založená na FTF je považována za soutěž.

Další podmínky

 • Challenge v oblasti, kde už podobná existuje, nemusí být publikována.
 • Kombinace D/T by se měla vztahovat na Challenge, ne na související keše.
 • Lab keše lze zahrnout do Challenge pouze pro „nejdelší streak“ (aspoň jeden nález denně po dobu max 365 dnů). To proto, že jsou zahrnuty do statistik uživatelských profilů mezi všechny nálezy. Výjimku popisuje Groundspeak na Blogu.

Citace z Geocaching.com - Guidelines: Vemte na vědomí, že ve schvalování keší neexistují precedenty.

Keš sice může splňovat požadavky pro zveřejnění na webu, ale reviewer může vidět další problémy, které nejsou ve výše uvedených pokynech, a kterých si owner keše nemusí všimnout, nebo je vnímat. Reviewer tak po ownerovi může požadovat, aby tyto problémy vyřešil a keš upravil.

Originální znění pravidel i s příklady naleznete na help centru

Poznámka: Challenge keše publikované před 21.4.2015 nepotřebují splňovat současná pravidla. Jsou tzv. „na dožití“ a pokud se stanou problematicými, mohou být kdykoli archivovány.


24. Keše využívající moderní technologie

Keše využívající bezdrátové technologie Chirp, NFC, Bluetooth, WiFi, FM apod.

 • každá cache, u které je použita některá bezdrátová technolgie, musí mít atribut „wireless beacon“
 • umístění vysílače musí být v systému označeno jako fyzický waypoint
 • typ keše je většinou mystery (to v případě, že daná technologie je jediná cesta k nalezení. Pokud existuje i alternativa jak nalézt keš bez těchto technolgií, pak může být keš i jiného odpovídajícího typu.)

BlueGEO - platí všechny výše uvedené podmínky pro bezdrátové technologie a dále:

 • termín BlueGEO nesmí být obsažen v názvu keše.
 • listing nesmí obsahovat odkaz na web výrobce.
 • listing nesmí obsahovat logo BlueGEO ani žádnou reklamu na produkt.
 • listing musí obsahovat odkaz na vhodné aplikace pro odlov BlueGEO pro obě nejrozšířenější platformy (Android i IOS) a zmínku, že kromě specializovaných aplikací BlueGEO, lze použít i libovolnou aplikaci typu „bluetooth terminal“.

QR kódy nebo jiné čarové kódy

 • QR kódy jsou umožněny. Označují se jako fyzické waypointy. Pro jejich nalezení je potřeba speciální aplikace tzv. čtečka. V listingu se ovšem nesmí uvádět konkrétní doporučené programy.
 • Munzee štítky povoleny nejsou a nesmí být součásti keše!

USB Flash disky, SIM, Datové karty

 • použítí těchto technologií je zakázáno, protože hrozí poškození elektronických zařízení nebo jejich zavirování.

Stahování souborů

 • stahovat lze pouze datové soubory jako audio, video, obrázky, textové soubory, pdf
 • nelze vyžadovat stažení jakýchkoliv spustitelných programů!
 • spuštění flash animací je povoleno
komentovana_pravidla_pro_zakladani_kesi.txt · Poslední úprava: 27/04/2024 11:50 autor: Robin Reviewer